About Us

พันธกิจและปณิธานของ SOM ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “SCIENCE OF BODY& MIND” ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักพื้นฐานในการวิจัย ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพกายและใจของผู้บริโภค ด้วยผลิตผลทางธรรมชาติ ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ผ่านการยอมรับในระดับนานาประเทศ เพื่อดูแลฟื้นบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

เราได้ตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้แบรนด์ SOM ทุกชนิดจึงถูกผลิตขึ้นภายใต้แนวคิด Total Wellness Solutions เน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆทั่วโลก จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาตรฐานสากลที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพราะเราเชื่อว่า

ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้ใจเป็นสุข